Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp

Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp

Få 3 advokat tilbud – gratis og uforpligtende

Webbet har forøget konkurrencen i advokatbranchen betragteligt og som følge deraf sænket timeprisen på næsten alle advokatydelser. Det skyldes, at det er blevet meget hurtigere og nemmere at modtage tilbud fra mange advokater på en gang. Endvidere har tjenester som 3advokattilbud.dk gjort det hurtigt at skaffe et gratis og uforpligtende tilbud på en advokatsag fra tre uafhængige advokater med det samme. Du skal bare beskrive din sag i webskemaet. Husk at være meget præcis i din gennemgang af den sag, du har brug for hjælp til. Så angiver du dine kontaktoplysninger og klikker på den grønne knap, hvorefter du modtager op til 3 tiltalende advokat tilbud i fx Horsens inden for få dage fra lokale forhåndsgodkendte advokater. Du er 100% anonym overfor alle øvrige end de advokater, som byder på sagen og som ønsker at fremsende et godt tilbud.

Ægteskabsbetingelser og hindringer

Det er som udgangspunkt en betingelse for indgåelse af ægteskab, at den pågældende er fyldt 18 år. For unge under 18 år kræves samtykke fra prøvelsesmyndigheden og fra forældrene, jævnfør Ægteskabsloven §§ 1 og 2. Er den ene af forældrene død, sindssyg, åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller kan vedkommendes erklæring ikke indhentes uden særlig vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt. Ved vejl. er der orienteret om praksis for samtykke til ægteskab trods ung alder. Selv om afgørelsen naturligvis må bero på en konkret vurdering, kan der dog på grundlag af den foreliggende praksis opstilles nogle vejledende retningslinjer. Er begge under 18 år, gives samtykke kun, hvis særlige omstændigheder foreligger.

Fra praksis kan nævnes en sag fra 1987, hvor manden var 17 år og 5 måneder, og kvinden var 17 år og 8 måneder. Kvinden var gravid. Parret boede sammen og havde ordnede sociale forhold. Styrelsen stadfæstede afslaget på dispensation. Er den ene af parterne fyldt 18 år, er praksis forskellig afhængig af den andens alder og forholdene i øvrigt. Er den anden under 15 år, gives dispensation ikke, hvilket i øvrigt skal ses i sammenhæng med, at den seksuelle lavalder er 15 år. Når den anden part er fyldt 15 år, gives der normalt dispensation, hvis en af parterne har eller venter et barn, der skal medtages i ægteskabet. I modsat fald gives der normalt afslag.

Særlige omstændigheder

Er den anden part fyldt 16 år, vil der normalt kunne gives dispensation, hvis parterne har en fælles, selvstændig bolig, men det er ikke tilstrækkeligt, at de har udsigt til at kunne få en fælles, selvstændig bolig. Hvis den anden part er fyldt 17 år, gives der dispensation, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dispensation kan gives, således at parterne kan indgå ægteskab, så snart den pågældende part fylder 17 år, jævnfør således også civilretsdirektoratets afgørelse, hvor det blev antaget, at tilladelse burde gives ved en piges fyldte 17. år i et tilfælde, hvor kvinden på ansøgningstidspunktet var 16 år, hvor kvinden og manden ikke ventede bam, hvor de ikke havde selvstændig lejlighed, og hvor de ikke havde nogen indtægter.

Har en person under 18 år tidligere været gift, kræves ikke samtykke fra forældrene. Derimod kræves der alligevel samtykke fra prøvelsesmyndigheden. I øvrigt kan prøvelsesmyndigheden, når der gives tilladelse til ægteskab til en ung under 18 år, fastsætte det vilkår, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. Bestemmelsen antages i vejl. kun at have betydning, hvis den pågældende har formue, og det anvendes vist nok næsten aldrig. Personer under værgemål eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter Værgemålslovens §§ 5 og 6, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.

Tilladelse til ægteskab

Da disse persongrupper som følge af fysiske eller psykiske begrænsninger eller mangler er uegnede til selvstændigt at varetage sine anliggender, er det naturligt, at en beslutning, der er så vidtrækkende både personligt og økonomisk, kræver godkendelse. Undertiden kan det forekomme, at forældrene eller værgen ikke vil give samtykke til ægteskab, selv om der ikke er en rimelig grund til at nægte det. l sådanne tilfælde kan prøvelsesmyndigheden med hjemmel i Ægteskabsloven § 4 give tilladelse til ægteskabet. Giver prøvelsesmyndigheden afslag på tilladelse efter §§ 1 eller 4, advokat i Viborg tilbud er der mulighed for at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, hvilket tidligere var Familiestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *